1

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی

News Discuss 
دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نسرین جزنی سازماندهی: تامین منابع انسانی، مواد و منابع مالی و تعیین روابط میان این عوامل به منظور انجام امور. کار گزینی: اخذ تصمیم درباره افرادی که باید به کار گمارده شوند، گزینش کارکنان، تعیین استانداردهای عملکردبه هدفهای سازمانی. http://amoozgar01.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story