1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از هرج ومرج دل بهم خوردگي می‌شود و دردانه طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول كوهه آب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://angelohdvaf.articlesblogger.com/18962181/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story