1

آدرس پرسیدن در زبان انگلیسی و آدرس دادن در زبان انگلیسی - DeepEnglish

News Discuss 
البته صاحبنظران علاوه بر مزایا به معایب کتاب درسی مثل هر مولفة آموزشی دیگر نیز توجه داشتهاند؛ چنانچه به نظر یر (Ur, 1996) استفاده از کتاب درسی مزایا و معایبی دارد: فراهم نمودن زمینة عدم وابستگی فراگیر به معلم؛ راهنمایی و پشتیبانی برای معلم؛ و نیز فراهم نمودن متنها، تکالیف https://simon9730i.blogdiloz.com/9943984/procedia-social-and-behavioral-sciences-ninety-eight

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story