1

شکوه تمدنی جهانی

News Discuss 
از سوی دیگر، نشانه­های سهگانۀ کنده­شده روی سنگ، رو به درگاهیهای سهگانۀ کاخ تراشیده شدهاند. آیا برای نمونه، امکان نشاندن یک شاخص نجومی یا زمان­سنج روی یک پایه و آن هم در فضای باز وجود نداشته است؟ همچنین باید دید باز و راحتی رو به آسمان داشته باشد. بنابراین، https://silasz482xpg6.birderswiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story