1

The smart Trick of โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ That No One is Discussing

News Discuss 
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ตัวหนึ่งอาจถูกแยกออกเป็น ประสิทธิภาพการสะท้อน, ประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์, ประสิทธิภาพในการแยกตัวขนส่งประจุและประสิทธิภาพในการนำกระแส ประสิทธิภาพโดยรวมเป็นผลผลิตของประสิทธิภาพแต่ละตัวเหล่านี้ จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น การคำนวณค่าไฟจากหน่วยไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ ระบบโซล่าเซลล์ ควบคุมปั๊มน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวน... https://jasper218s5.wizzardsblog.com/15754529/not-known-facts-about-โซล-าเซลล-พล-งงานแสงอาท-ตย

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story