1

Indicators on aukcija stecaj You Should Know

News Discuss 
U ostalog tu spadaju: kontrola informacija i na~ina odlu~ivawa, selektivna upotreba objektivnih kriterijuma, formirawe koalicija, ukqu~ivawe spoqnih eksperata da podr`e autoritet rukovodioca, kooptacija (ukqu~ivawe potencijalnog oponenta u grupu koja donosi odluku, na primer ukqu~ivawe vrha sindikata u upravni odbor preduze a, tako da izgleda da je oponent u~estvovao u dono http://connerpzisb.full-design.com/A-Simple-Key-For-Aukcija-slika-Unveiled-24845966

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story